Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIERNIA-MARINA.PL z dnia 10.11.2019 roku

§ 1

Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

b) Kodeks cywilny, KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);

c) Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą

z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu; Kupujący będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

e) [Podmiot] Prowadzący Sklep [Internetowy] – Edyta Fabian – Marina;

f) Produkt/produkty – towar/towary prezentowane i oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym;

g) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

h) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego cukiernia-marina.pl określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług, warunki świadczenia usług, warunki zawarcia i rozwiązania umowy sprzedaży oraz procedurę reklamacyjną;

i) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych;

j) Serwis – serwis internetowy w domenie www.cukiernia-marina.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;

k) Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://cukiernia-marina.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Produkty, a Klient może w szczególności składać Zamówienia;

l) Sprzedawca – Edyta Fabian – Marina;

ł) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Edyta Fabian, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Edyta Fabian – Marina, a Kupującym, nawiązana za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;

m) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 650 z późn.zm.);

n) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 650 z późn.zm.);

o) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.cukiernia-marina.pl, zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Kupującymi za pośrednictwem owego Sklepu oraz zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego.

2. Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga każdorazowo uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.

3. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

4. Regulamin jest udostępniony Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób jasny i przejrzysty oraz w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu cukiernia-marina.pl.

5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego bądź innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

6. Sklep internetowy, działający pod adresem: cukiernia-marina.pl, prowadzony jest przez przedsiębiorcę: Edyta Fabian, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Edyta Fabian – Marina.

7. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy sklepu, Strony Internetowej Sklepu, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów i wzorców zamieszczanych na stronie Sklepu Internetowego (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony w Regulaminie oraz za wyraźną, uprzednią zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

8. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by korzystanie ze Sklepu Internetowego było dla użytkowników Internetu możliwe z użyciem wszelkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz rodzajów połączeń internetowych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Klienta aktualnego systemu operacyjnego i graficznej przeglądarki internetowej.

9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedawcę oraz złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i Rejestracja

1. Użytkownicy mają możliwość dokonania nieodpłatnej rejestracji w Sklepie internetowym, prowadzącej bezpośrednio do założenia konta. Sprzedawca umożliwia złożenie zamówienia również użytkownikom niezalogowanym i nieposiadającym konta w Sklepie internetowym.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu, bądź poprzez zintegrowanie danych za pośrednictwem wybranych portali takich jak Facebook, Google oraz PayPal.

3. Warunkiem rejestracji oraz warunkiem złożenia zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Prowadzący sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Edyta Fabian za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię prowadzącego niniejszy sklep.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody prowadzącego sklep.

6. Prowadzący Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4

Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informacje o Produktach, podając w szczególności ceny brutto Produktów.

2. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do złożenia oferty (invitatio ad offerendum) przez Kupującego w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.

3. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową cukiernia-marina.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru Produktu, jego rodzaju, ilości, sposobu płatności i dostawy.

5. Wybór zamawianych przez Kupującego Produktów jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

6. Do chwili kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe niezbędnych do zrealizowania postanowień zawieranej umowy oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie przez Kupującego Zamówienia poprzez kliknięcie opcji „Kupuję i płacę” stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Kupującego.

9. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.

10. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia i weryfikacji. W razie niemożności skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, informując o tym w miarę możliwości Kupującego. W przypadku zapłacenia przez Kupującego ceny, Sprzedawca niezwłocznie zwróci dokonaną przedpłatę, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania Kupującego o anulowaniu zamówienia.

11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny w Sklepie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym i poinformuje go o zaistniałej sytuacji, w tym o ewentualnym terminie dostępności danego Produktu. W przypadku trwałej niedostępności zamówionego Produktu, zawarta umowa sprzedaży jest nieważna bądź wygasa, w zależności od tego kiedy powstał stan owej niedostępności. O fakcie nieważności bądź wygaśnięcia umowy Kupujący zostanie poinformowany wiadomością przesłaną na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia poinformowania Kupującego o wygaśnięciu umowy.

12. Zmian w zamówieniu można dokonywać drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu można kierować zapytanie dotyczące opcji wprowadzenia zmian kontaktując się z cukiernią.

13 Zamówienie jest uznawane za wiążące i przekazywane do realizacji:

 – w przypadku tortów:

a) dopiero w momencie otrzymania przez cukiernię zadatku w wysokości 100,00 zł zamawiający ma zarezerwowany termin zamówienia, a zamówienie jest przyjęte do realizacji. W tytule przelewu należy podać nazwę tortu i datę odbioru.

b) w sytuacji, gdy nie wpłynie zadatek jest to dla nas równoznaczne z rezygnacją z zamówienia.

 – w przypadku pozostałych wyrobów cukierniczych :


a) po dokonaniu płatności oraz jej pozytywnej weryfikacji; brak zapłaty w terminie skutkować będzie anulacją zamówienia lub opóźnieniem w jego realizacji;
b) po potwierdzeniu zamówienia drogą mailową, pozytywnej weryfikacji firmy je składającej oraz przesłaniu aktualnych danych KRS.

14. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 5

Płatność

1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto.

2. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę sposobów płatności, w tym płatność:

a) tradycyjny przelew bankowy

b) zamówienia muszą być opłacone drogą elektroniczną lub przelewem tradycyjnym. Dla firm dostępna jest opcja odroczonej płatności na podstawie faktury.

c)  jest  możliwość płatności przy odbiorze.

3. W przypadku każdego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Kupujący.
4. Momentem zapłaty ceny jest moment uznania na rachunku Sprzedawcy.

§ 6

Dostawa

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej, a dostawa zakupionych Produktów następuje na adres dostawy wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Produkty cukiernicze dostarczane są od poniedziałku do soboty. Towary oferowane w sklepie internetowym nie są doręczane w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy z wyjątkiem sytuacji kiedy to formularz zamówienia dopuszcza wybór danej daty lub zostanie termin dostawy uzgodniony i potwierdzony mailowo przez Sprzedawcę. Warunkiem jest opłata zamówienia (zaksięgowana na koncie) do godziny 15:00 na 2 dni  poprzedzających datę dostawy.

Wypieki  tortów tradycyjnych realizowane są najszybciej w 48h lub 72h od daty złożenia zamówienia (moment zaksięgowania zadatku na koncie bankowym Sprzedającego).

3. Koszty dostawy zostaną wskazane w momencie poprzedzającym złożenie Zamówienia.

4. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

5. W przypadku dokonania przez Kupującego zamówienia obejmującego większą liczbę Produktów, Sprzedawca może podjąć decyzję o dostawie Produktów do Kupującego nie obciążając żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy wykraczającymi poza te zaakceptowane przez niego koszty przy składaniu zamówienia.

6. Dostawa zakupionych Produktów następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego.

7. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia. W przypadku podania błędnych informacji czas realizacji może ulec zmianie oraz może wiązać się z dodatkowymi kosztami ze strony klienta, anulowaniem zamówienia lub w skrajnych przypdakiem – brakiem dostawy.

8. W czasie trwania promocji w Sklepie, bądź w okresie świątecznym (w szczególności w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych) czas oczekiwania na dostawę Produktu może się wydłużyć w zależności od liczby zamówień promocyjnych składanych przez Klientów.

9. Przeniesienie własności Produktu na Kupującego następuje w momencie odbioru przez niego Produktu.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy.

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego cukiernia-marina.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny.

2. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy w internetowej cukiernia-marina.pl jest ogranczone dla towarów takich jak wyroby cukiernicze.

3. Klient ma prawo odstąpić od umowy i anulować zamówienia jeśli zrobi to z odpowiednim wyprzedzeniem i w regulaminowo określony sposób. W tym celu konieczne jest zgłoszenie drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia. W przypadku przekroczenia tego czasu należy kierować zapytanie dotyczące opcji odstąpienia od umowy i anulacji kontaktując się z cukiernią, gdzie zostanie sprawdzone na jakim etapie jest wykonanie umowy.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży konieczne jest złożenie jednoznacznego oświadczenia informującego Sprzedawcę o podjętej decyzji. Oświadczenie powinno zostać zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną na następujący adres mailowy: [email protected]

5. Koszt dostarczenia oświadczenia o odstąpieniu towaru i zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Zwrotu otrzymanych od kupującego Konsumenta płatności, Sprzedawca dokonuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte przy pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

§ 8

Reklamacje

1. Wyroby cukiernicze są wykonywane przez cukiernię. Cukiernia kładzie nacisk na jak najwyższą jakość i świeżość oferowanych towarów.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta za wadę fizyczną lub prawną Produktu (rękojmia za wady) są określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu względem Przedsiębiorcy jest wyłączona.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Produktów będących przedmiotem zawartej przez Kupującego ze Sprzedającym umowy sprzedaży, Kupujący winien skierować drogą elektroniczną na adres [email protected], bądź pisemnie na adres Edyta Fabian – Marina ul. Głowackiego 10a 66-400 Gorzów Wlkp.

4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego, bądź adres e-mail Kupującego.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez podmiot prowadzący Sklep internetowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca, rozpatrując złożoną przez Kupującego reklamację, będzie kierował się postanowieniami umowy, postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. O decyzji Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony drogą mailową, bądź w formie pisemnej na adres podany przy składaniu zamówienia lub na adres wskazany w liście zawierającym reklamację.

§ 9

Gwarancja

1. Wygląd zamawianych produktów sporadycznie może się różnić od wyglądu produktów ze zdjęć zamieszczonych na stronie. Różnice mogą dotyczyć wyglądu, smaku i wagi, jednak bez znacznego wpływu na ogólny charakter wyrobu.

2.  Produkty dostarczane do odbiorcy są świeże i zalecamy stosownie je przechowywać max 2 doby od daty dostarczenia towaru przez Sprzedającego w temperaturze max do 8° C.

§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony danych osobowych, warunkujące w szczególności zgodność postępowania z RODO, zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1.Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.ph 

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Sprzedawca równocześnie informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

3. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz oświadczenia składane Sprzedawcy w postaci elektronicznej, Kupujący powinien kierować na następujący adres mailowy: [email protected]

2. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu, bądź odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdyby Klient nie akceptował zmienionej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

4. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy.